O Pokrovitelju

Potpisivanje ugovora:

U srijedu 7. prosinca u Zagrebu je temeljem odluke Ministra znanosti i obrazovanja potpisan Ugovor o bespovratnom financiranju opreme koja će osigurati tehnološki iskorak riječkog Tehničkog centra mladih. Modelarske radionice posebno su vrijedne kao mjesto okupljanja mladih, mjesto gdje im se pruža mogućnost savladavanja tehnike obrade materijala, spajanja i na kraju provjere njihove ispravnosti. Tijekom godine kroz programe Tehničkog centra mladih prođe preko 900 učenika, no već sada, nakon testnih predstavljanja modeliranja na 3D printeru u osnovnim školama, projekcije pokazuju da će se u programe uključivati znatno više djece. Upravo potpisani Ugovor osigurati će kupovinu opreme među kojima treba istaknuti 3D printer, 3D skener, kao i ostalu pripadajuću opremu kao što su adekvatna računala i software. Tim usklađenjem, s najnovijim tehnologijama, Tehnički centar mladih drži primat najbolje opremljene modelarske radionice za mlade u Rijeci. Ispred Zajednice tehničke kulture Rijeka, u Ministarstvu su potpisu Ugovora bili prisutni Igor Načinović ispred OGU za sport i tehničku kulturu i Kazimir Mihić, tajnik Zajednice. Ugovor je potpisao Mladen Peran, dipl.ing. predsjednik Zajednice, koji je tom prilikom izjavio da koncept radionice, tradicionalno modelarstvo, s iskorakom u nove tehnologije, 3D tehnologije skeniranja i printanja i CNC stroj, čine projekt modelarske radionice posebno atraktivnim za mlade. Veliko početno ulaganje treba svakako zahvaliti pokrovitelju, Gradu Rijeci, ali i izuzetnom projektu Stručne službe Zajednice tehničke kulture Rijeka. Sva uložena sredstva stvaraju obavezu da budemo još bolji i kvalitetniji, a pokroviteljima i sufinancijerima veliko hvala. Hvala i članicama koje sudjeluju u projektima Zajednice, a ovo neka bude i poziv da nastave sa suradnjom.

O Ministarstvu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nacionalni kurikulum; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; učenički standard; inspekcijski nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj visokoga obrazovanja; ostvarivanje nacionalnih strategija i programa za visoko obrazovanje; osiguravanje i praćenje financijskih i materijalnih uvjeta za rad visokih učilišta; pripremanje i predlaganje izvješća o radu i vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; subvencioniranje troškova studija; studentski standard; praćenje uspješnosti studija i drugih procesa visokog obrazovanja; upravljanje provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira; vođenje upisnika visokih učilišta i registra studijskih programa; upravljanje bazama podataka o visokom obrazovanju; poticanje cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih, te upravni nadzor nad visokim učilištima.
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti; razvitak znanstvenih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa i projekata znanstveno-istraživačke djelatnosti; razvoj i praćenje politike upravljanja intelektualnim vlasništvom kroz usklađivanje nacionalnih propisa o pravima intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije te izradu strateških mjera za unapređenje zaštite i primjene prava intelektualnog vlasništva u svrhu poticanja transfera tehnologije iz znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo; planiranje i usklađivanje tehnologijskog razvitka u Republici Hrvatskoj; vođenje upisnika znanstvenika i znanstvenih organizacija; praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, tehničke i tehnologijske suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Republici Hrvatskoj; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma te upravni nadzor nad znanstvenim organizacijama.
Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.
Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.
Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije i drugih međunarodnih tijela u područjima iz njegove nadležnosti.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
(Narodne novine, br. 93/2016., br. 104/2016. )